نويز چيست ؟ 
  
نويز يعني سيگنال ناخواسته كه به 3 دسته اصلي تقسيم مي شوند :
1- Background  Noise  ( نويز زمينه )
2- Modulated Noise  ( نويز نوساني )
3- Interference Noise  ( نويز مزاحم )
 
بيشتر بحث درباره گزينه سوم مي باشد كه همانند يك سيگنال اين امواج منتشر مي شوند و سيگنالهاي دريافتي ما را پوشش مي دهند به نحوي كه باعث بهم ريختن سيگنال اصلي مي شوندشكل زير تاثيرپذيري سيگنال سالم توسط نويز را نمايش مي دهد .
http://www.sprshop.ir/upload/imgs/1396/6/34565.jpg 
 
در زير دسته بندي دقيق تري از نويز را داريم :
 
- Backgroud  and system noise   ( تاثيرات داخلي سيستم يا نويز زمينه )
- Earth thermal noise  ( تاثيرات حرارتي يا گرمايي زمين بر ماهواره )
- Free space lose  ( از دست دادن سيگنال توسط فضا و جو )
- Rainfade   ( تاثيرات باراني بر روي ماهواره )
- Terrestrail Interference  ( امواج راديويي يا ميكرو ويو  مزاحم ) *
- ( Solar outage ( sun transit , solar interference   ( تاثيرات خورشيدي بر روي ماهواره )
 
اين امواج زميني راديويي يا ميكرو ويو ناميده مي شوند كه همانند سيگنال از برج راديويي فرستاده مي شوند و روي سيگنالهاي اصلي ماهواره سوار مي شوند و باعث مي شوند كه تصاوير ماهواره شما بصورت شطرنجي ديده شوند . معمولا microwave tower  ها يا اين برجها در محلهاي بلند شهر نصب مي شوند . اين امواج براي اولين بار در سال 1965 در آمريكا براي فرستادن امواج راديويي بكارگرفته شد آنها مي خواستند يك دهم هزينه اصلي فرستادن يك باند راديويي را بپردارنداز اين سيستم استفاده مي كردند و با پيشرفت تكنولوژي تقريبا " از سال 1980 اين سيستم منسوخ گرديد.اين امواج در همان برج راديويي توسط دستگاهي مخصوص توليد شده و منتشر مي گردد.
 
امواج پارازيتی علاوه بر کانالهای تلويزيونی، تلفنهای همراه، انترنيت و نتزورکها، درسيستم الکترونيکی کليه دستگاههای ايمنی، از جمله سيستمهای پزشکی بيمارستانها، مراکز تحقيقاتي، علمی، سنجش، دما و هوا و... اختلال ايجاد ميکند ضررهايي كه اين امواج هنگام ارسال ايجاد مي كنند
 
1- تداخل در سيستم هدايت هواپيما
2- تداخل در سيستم گيرندگي و فرستندگي كليه دستگاههاي ماهواره اي
3- تاثيرات بسيار منفي روي مغز و اعصاب انسانها
4- تاثير منفي روي جنين كودك
5- عقيم شدن مردان و هزاران عوارض ديگر ....   
 
امواج راديويي را ميتوان متفاوت بار دار کرد، سيگنالهاي الکترونيکي قابليت حمل هر نوع باری که بتوانند از طريق امواج راديويي در هوا به حرکت در آيند و برای هدفهاي متفاوتي بکار گرفته شوند، را دارند. امواج پارازيتی بدون ضرر وجود ندارد و در اساس نيز براي به هم زدن تعادل بکار گرفته ميشود و مادام که پخش ميشوند، بر روی هر رسانايي، از جمله بدن انسان، آب و موجودات مي‌نشينند و عکس العمل نشان ميدهند. امواج تنها در مسافت معيينی نمي مانند و در برخورد با کوهها، آبها ، ساختمانها، شيروانيها،  آينه ها، وسايل نقليه و ... ميتوانند چند بار تکرار  و تا مسافتهای طولاني باز پخش شوند.
بازدید
شده ها


; ;